انسان ها در دوران باستان بعضی ترکیبات کلردار مانند: کلرید سدیم و کلرید امونیوم را می شناختند بعدها اسید هیدرو کلریدریک را نیز شناختند واز این اسیدها در مقیاس زیاد استفاده می کردند.

تعداد از دانشمندان مشهور برای به دست اوردن گاز کلر تلاش کردند. اولین فردی که استخراج گازی مانند کلر را گزارش داد "گلاوبر" بود یک نمک به نام او نیز کشف و نام گذاری شده است علاوه براین برای اولین بار در یک فعل و انفعال شیمیایی استخراج طک گاز بد بو وسبز رنگ را گزارش داد که امروزه احتمال می دهیم ان گاز کلر بوده باشد بعد از او شیمیدان سویدی "شله" کلر را به همین طریقی که الان در کتاب های درسی توضیح داده شده به دست اورد. او به طور تصادفی این گاز را را پیدا نکرد بلکه او می دانست معمولا اسید کلریدریک و منگنز یک گاز اشتعال زا تولید می کند که به رنگ زرد مایل به سبز و بوی زننده تولید می شود. این گاز قابلیت حل شدنش در اب بسیار کم بود با اینکه او می توانست گاز کلر را به راحتی کشف کند ولی گاز کشف شده اش را اسید کلریدریک نامید او این گاز را گاز اتش نام نهاد.

اما در حقیقت گازی که ازاد شده بود کلر بود او می توانست با یک حساب منطقی به این نتیجه برسد که چه گازی ممکن است از این فعل و انفعال شیمیایی ازاد شود ولی او متعصبانه از تئوری ذرات اتش حمایت می کرد در ان زمان دانشمندان دیگر مانند هلمونت و بویل با نظریه ذرات اتش هم عقیده شدند.

اما این دانشمندان با اینکه با نظر شله هم عقیده بودند به وجود گازعجیب زرد رنگ توجه نکردند ونتوانستند به این حقیقت مسلم دست پیدا کنند گرچه بعد ها همه تاریخ کشف کلر را همان سال یعنی سال 1774 بیان کردند ولی سالها گذشت تا ماهیت گاز کلر به درستی شناخته شود وخواص این گاز بد بو به طور دقیق توصیف شود در ان زمان بود که اثر ان بر روی فلزات یا اکسید نمکی ان مورد ازمایش وتجزیه وتحلیل قرار گرفت !این کار تا سال 1810 طول کشید تا اینکه لاوازیه به انجمن سلطنتی اعلام کرد که عنصر موریوم که قبلا کشف و در جدول تناوبی جا گرفته بود همان گاز کلر است. دیولی نام کلر را برای این عنصر پیشنهاد کرد که از کلمه کلوروس به معنی زرد مایل به سبز اقتباس شده بود این نام از جانب اکثر کشورهای جهان به جز انگلستان پذیرفته شده است از ان زمان به بعد دانشمندان زیادی هم زمان به مطالعه بر روی اسید اکسی موریک پرداختند اول از همه دانشمندان می خواستند ثابت کنند این اسید اکسیژن ندارد. دو دانشمند این اسید را از میان زغال سنگ گداخته عبور دادند اگر عنصر حاوی اکسیژن بود در هنگام عبور جذب زغال مشد ولی اسید ورودی وخروجی بدون تغییر مانده بود این کشف باعث شد که اعتقادات واعلامیه لاوازیه مبنی بر اینکه ماده یک اسید است را متزلزل کرد .

سالها بعد، بعد از اینکه ازمایشات گسترده ای باید وبرم روی اسید موریک انجام شد بالاخره دانشمندان قبول کردند این همان گاز کلر است .در سال 1811 پیشنهاد شد که این گاز زرد رنگ بد بو هالوژن نامیده شود زیرا هالوژن در زبان یونانی به نام نمک زا بود. دلیل این پیشنهاد این بود که کلر به اسانی با فلزات قلیایی ترکیب می شد ونمک تولید می کرد در ان زمان این نام پذیرفته نشد ولی بعدها اصطلاح مذکور به گروه عناصر مشابه با کلر یعنی فلوئور کلر برم ید اطلاق گردید برای اولین بار در سال 1823 شکل مایع توسط فاراد تهیه گردید.

اتم کلر 17 الکترون منفی دارد (ذرات بار دار منفی ) این حرکت در اطراف هسته سنگین اتم در سه پوسته است در داخل پوسته داخلی دوالکترون (بار منفی) وجود دارد درون پوسته میانی 8 تا الکترون (بار منفی) و در پوسته خارجی 7 الکترون (رار منفی) وجود دارد می توان با پیوند کووالانسی یک الکترون زیادتر بگیرد. کلرمی تواند مواد بسیار پایدار مانند نمک اشپزخانه را تشکیل دهد ترکیب کلر وهیدروژن به راحتی در اب حل می شوند.

اتم هیدروژن یک الکترون به اتم کلر می دهد موجب تشکیل یون هیدروژن کلر می شود .این یون با ماده ای که با ان تماس می گیرد ترکیب می شود حتی فلزاتی که درشرایط عادی مقاوم به خوردگی هستند واسید هیدروکلریدریک متمرکز می تواند از فولاد وضد زنگ هم خوردگی ایجاد می کند به همین دلیل این ماده را در شیشه یا پلاستیک ذخیره می شود.