در سال 1615"ژان بگن" برای اولین بار از معامله شیمیایی استفاده کرد .

در سال 1661"رابرت بویل" عقیده ارسطو را که جهان از چهار عنصر آب هوا خاک و آتش تشکیل شده را رد کرد و جای آن سه عنصر نمک گوگرد و جیوه را عناصر سازنده جهان دانست .

"بویل" معتقد بود که مواد می توانند با یکدیگر پیوند برقرار کرده و ماده جدیدی ایجاد کنند .این تعبیر معقول ترین تعبیر بود که برای علم شیمی ارائه شد .

در سال ۱۶۶۹ براند توانست فسفر را از ادرار به دست آورد این اولین عنصری بود که به شیوه شیمیایی کشف شد .

در سال ۱۷۶۶ "کاوندیس" توانست گاز هیدروژن را از سایر گازها تمیز دهد البته او نامی برای او تعیین نکرد و ۲۷ سال بعد "لاوازیه" نام این گاز را هیدروژن نامید .

در سال ۱۷۸۹ "لاوازیه" قانون پایستگی جرم را که قبلا به صورت ابتدایی و ناشیانه از سوی بویل ارائه شده بود را مطرح کرد ، برای همین قانون پایستگی جرم به قانون لاوازیه مشهور شد او می توانست نتیجه فعل و انفعالات شیمیایی را پیش بینی کند .

آباشیمی

در سال ۱۷۵۴بلک توانست کربن دی اکسید را از هوا جدا کند .

در سال ۱۷۷۱ شیله توانست اکسیژن را با گرم کردن جیوه جدا کند .

در سال ۱۷۷۴ "جوزف پروس" با کشف قانون"نسبتهای معین" باعث پیشرفتی بزرگ در شیمی شد . بر اساس این قانون مواد شیمیایی با نسبتهای معین با یکدیگر واکنش می دادند .

در سال ۱۸۰۰ "الساندرو ولتابا" ساخت اولین باتری شیمیایی باعث سرآغاز دانش الکترو شیمی شد .

در سال ۱۸۰۱ "جان دالتون" نظریه اتمی خود را در هفت بند منتشر کرد یکی از مهمترین بندها این بود که اتم را تجزیه ناپذیر اعلام کرد.

از آن سال شیمیدانان دو گروه شدند .

گروهی که نظریه اتمی جان دالتون را قبول داشته وگروه دوم مخالف این نظریه بودند .

در سال ۱۸۲۵ مایکل فارادی توانست بنزین را تولید کند .

در سال ۱۹۹۰ انگلیسی ها پرستیل را پدر شیمی جدید خواندند ولی فرانسوی ها اعتقاد داشتند لاوازیه پدر علم شیمی جدید است.

در قرن ۱۹ صدها ترکیب آلی به وجود امد که مهمترین آنها تولید مصنوعی بنفش سرخابی و سایر رنگها بود .